Suomenkieliset säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1. YHDISTYKSEN NIMI: VENÄLÄINEN KERHO VMESTE
Myöhemmin näissä säännöissä: kerho.
Kerhon kotipaikka: Imatran kaupunki.
2. KERHON PÄÄMÄÄRÄT JA TOIMINTA
Kerho toimii kielen tai kulttuurin perusteella venäläisinä itseään pitävien ihmisten ja venäläisestä
kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten yhdistäjänä.
Kerhon päämääränä on säilyttää venäjänkielisten ihmisten ja perheidensä keskuudessa
kiinnostusta ja rakkautta venäläiseen kulttuurin ja perinteeseen ja venäjän kieleen sekä
tutustuminen Suomessa elämiseen ja kulttuuriin.
Kerho ei ota osaa politiikkaan.
Päämääränsä saavuttamiseksi kerho järjestää kokouksia, juhlia, konsertteja, illanviettoja ja muita
vastaavia tilaisuuksia ja ottaa osaa muiden, päämääriltään sille läheisten yhdistyksen tilaisuuksiin,
sekä järjestää jäsenilleen opintotoimintaa, vapaa-ajan toimintaa ja julkaisutoimintaa.
Kerho voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä.
Rahan, taloudellisen tai muun hyödyn hankkiminen jäsenille ei ole kerhon päämäärä, mutta se voi
ostaa, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3. KERHON JÄSENET
Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voivat tulla jäsenmaksunsa maksaneet luonnolliset henkilöt ja
oikeuskelpoiset yhteisöt johtokunnan vahvistuksen jälkeen.
Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä luonnollisia henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka
haluavat tukea kerhon toimintaa.
Jäsen voi erota kerhosta, mikäli hän ilmoittaa erostaan kirjallisesti kerhon johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen erottaa johtokunta. Kerhon sääntöjen rikkomisen
takia tai kerhon päämäärien ja etujen vastaisen toiminnan takia tapahtuvasta erottamisesta päättää
kerhon kokous.

4. KERHON KOKOUKSET
Kerhon korkein päättävä elin on kerhon kokous. Kokouksia pidetään johtokunnan päätösten
mukaisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa, helmi-maaliskuussa ja loka-marraskuussa.
Helmi-maaliskuussa pidetään kerhon kevätkokous, missä
1. kuullaan ja hyväksytään johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
2. kuullaan ja hyväksytään tilinpäätös edelliseltä toiminta vuodelta ja kuullaan tilintarkastajien
lausunto
3. päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
Loka-marraskuussa pidetään kerhon syyskokous, missä
1. käsitellään ja hyväksytään kerhon toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
2. päätetään jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus henkilölle sekä yhteisölle erikseen.
3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi.
4. valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
5. valitaan kerholle kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
Kerhon kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä paikallisessa lehdessä tai
henkilökohtaisilla kirjallisilla kutsuilla jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle päättämään määrätystä asiasta, kun vähintään 1/10
kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii, johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai
kerhon kokous niin päättää.
Kerhon kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.
Kannatusjäsenillä on läsnäolo-ja puheoikeus.
Kerhon kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kerhon sääntöjen
muuttamista koskeviin päätöksiin vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö kokouksessa
annetuista äänistä.
5. JOHTOKUNTA
Kerhon toimintaa johtaa kerhon syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta.
Johtokunnan muodostavat kerhon puheenjohtaja ja 5-9 varsinaista jäsentä ja 5-9 henkilökohtaista
varajäsentä. Johtokunta valitse keskuudestaan kerhon varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan.
Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa ovat läsnä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä.
Johtokunnan varajäsenillä on läsnäolo-ja puheoikeus, mutta äänestykseen he voivat osallistua
vain sen johtokunnan jäsenen poissaollessa, jonka henkilökohtaisia varajäseniä he ovat.

Johtokunnan kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan tulee päätökseksi se ehdotus, jota puheenjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva
varapuheenjohtaja kannatti.
Kerhon nimenkirjoittajana toimii puheenjohtaja tai johtokunnan erillisellä päätöksellä määräämä
johtokunnan jäsen kumpikin yksin.
6, TILIT
Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kolme viikkoa
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee toimittaa tilit ja tilintarkastajien lausunto kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta.
7. KERHON PURKAMINEN
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä sellaisessa kerhon kokouksessa, minkä
kokouskutsussa on mainittu asiasta. Purkamisen puolesta pitää olla kolme neljäsosan enemmistö
annetuista äänistä. Tällaista päätöstä tehtäessä kerhon jäljelläoleva omaisuus ja varat tulee ohjata
kerhon päämäärän mukaisiin tarkoituksiin purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla.


Comments