Yhdistystoiminta

Huomioita Yhdistyksen toiminnasta

Tilintarkastajana ei voi toimia hallituksen jäsen.

  38 § (16.7.2010/678)
  Tilintarkastus

  Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa (459/2007) säädetään.

   Tilintarkastaja ei ole 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton ainakaan jos:

   1)

   tilintarkastaja on yhteisön tai säätiön taikka samaan konserniin kuuluvan yhteisön taikka kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetun osakkuusyrityksen yhtiömies, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva;

Jos hallituksen jäsen on tilintarkastajan ominaisuudessa allekirjoittanut tilinpäätöksen, on tuo tarkastus mitätön.

Tuntematon tilintarkastaja

Tilintarkastajan henkilöllisyys on oltava yhdistyksen jäsenten ja etenkin hallituksen tiedossa. Muuten on mahdotonta saattaa heitä vastuuseen toimistaan. "Eräs tuttava, joka tuntee alan" ei riitä yksilöimään tilintarkastajan henkilöllisyyttä.

  39 §
  Vahingonkorvausvelvollisuus

  Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa.

Hallituksen jäsenen esteellisyys

Onko taloudenhoitaja IH esteellisenä solminut yhdistyksen ja itsensä välisiä sopimuksia esim myymällä yhdistykselle illanviettoja.

  37 §
  Esteellisyys

  Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Kuititon kirjanpito

On selkeästi hyvän kirjanpitotavan vastaista periä yhdistyksen tuloja tai maksaa menoja ilman, että jokainen tapahtuma todennetaan asianmukaisella kuitilla.

Tällainen toiminta johtaa helposti tilanteeseen, jossa syytetään toinen toistaan siitä kuka muistaa mitäkin ja muistaako oikein.

Tilit allekirjoittaa hallitus

Hallituksen jäsenen mahdollisuutta tutustua tileihin ei saa rajoittaa.

  35 § (16.7.2010/678)
  Hallitus

  ... Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. ...

Vastuu yhdistyksen omaisuudesta kuuluu hallitukselle eikä sitä voida luovuttaa esim rahastonhoitajalle.

Comments