2015-05-12 Eduskunnan oikeusasiamies

E­DUS­KUN­NAN OI­KEU­SA­SI­A­MIES

Hel­sin­ki 12.5.2015 dnro 3585/4/14

O­soi­te:
00102 E­dus­kun­ta

Pu­he­lin:
(09) 4321

Säh­kö­pos­ti:
oi­keu­sa­si­a­mies@e­dus­kun­ta.fi

Te­le­fax:
(09) 432 2268

In­ter­net:
www.oi­keu­sa­si­a­mies.fi

Juk­ka Kum­pu­vuo­ri
La­ki­a­si­ain­toi­mis­to Juk­ka Kum­pu­vuo­ri
Ver­ka­teh­taan­ka­tu 4 as. 227
20100 Tur­ku

­PÄÄ­TÖS KAN­TE­LUUN

1. KAN­TE­LU

Vi­o­la Heis­to­sen a­si­a­mies Juk­ka Kum­pu­vuo­ri ar­vos­te­li 24.8.2014 päi­vä­tys­sä e­dus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mie­hel­le o­soi­te­tus­sa kir­joi­tuk­ses­sa Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men me­net­te­ly­ä Heis­to­sen lap­sen­lap­sen yh­tey­den­pi­don to­teut­ta­mis­ta kos­ke­vas­sa a­si­as­sa. Kum­pu­vuo­ri ker­toi, et­tei Vi­o­la Heis­to­sen ja ky­sees­sä o­le­van lap­sen OJn vä­li­si­ä ta­paa­mi­si­a o­le jär­jes­tet­ty ei­kä a­si­as­sa o­le toi­saal­ta teh­ty yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mis­ta kos­ke­vaa pää­tös­tä.

Kum­pu­vuo­ri viit­ta­si a­si­as­sa a­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mie­hen 10.12.2013 an­ta­maan rat­kai­suun (dnro 3694/4/12).

2 SEL­VI­TYS

Van­taan so­si­aa­li­toi­men van­hus- ja vam­mais­pal­ve­lut an­toi kir­joi­tuk­sen joh­dos­ta 15.10.2014 päi­vä­tyn sel­vi­tyk­sen ja lau­sun­non (liit­tee­nä)[lii­tet­tä ei o­le täs­sä yh­tey­des­sä jul­kais­tu].

3 RAT­KAI­SU

3.1 A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mie­hen ai­kai­sem­mat rat­kai­sut

A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies kat­soi pää­tök­ses­sään 27.5.2011 (dnro 3060/4/09), et­tä kan­te­li­jan an­ta­mien tie­to­jen ja muu­n a­si­a­kir­ja-ai­neis­ton pe­rus­teel­la o­li voi­nut ol­la mah­dol­lis­ta, et­tä kan­te­li­jan ja OJn vä­lil­lä o­li­si sel­lai­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen si­de, jo­ta kos­ki Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen 8 ar­tik­laan ja pe­rus­tus­lain 10 §:s­sä pe­ru­soi­keu­te­na taat­tu oi­keus yk­si­tyi­se­lä­mään. Rat­kai­sus­saa­n a­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies toi myös e­sil­le lain­sää­dän­nön puut­teet ke­hi­tys­vam­ma­huol­los­sa.

A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies to­te­si pää­tök­ses­sään 31.12.2012 (dnro 1790/4/11), et­tä OJn tah­do­nil­mai­sun luo­tet­ta­vuu­s ei ol­lut yk­si­se­lit­tei­nen, kos­ka OJn tah­don­muo­dos­tus voi ol­la vai­kut­teil­le al­tis. A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies kat­soi rat­kai­sus­saa­n, et­tä saat­toi ol­la mah­dol­lis­ta, et­tä hen­ki­lö­kun­nan kiel­tei­set ko­ke­muk­set kan­te­li­jas­ta o­li­vat voi­neet vai­kut­taa sii­hen, et­tä OJn voi ol­la vai­ke­a o­ma-a­loit­tei­ses­ti il­mais­ta ha­lu­aan ta­va­ta kan­te­li­jaa.

A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies to­te­si 10.12.2013 an­ta­mas­saan pää­tök­ses­sä (dnro 3694/4/12), et­tä toi­min­ta­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nan ja kan­te­li­jan (Vi­o­la Heis­to­sen) vä­li­nen luot­ta­mus­pu­la ei voi ol­la es­te sil­le, et­tä a­si­as­sa jär­jes­tet­täi­sii­n OJn ja kan­te­li­jan vä­li­nen ko­kei­lu­luon­tei­nen ta­paa­mi­nen val­vo­tuis­sa o­lo­suh­teis­sa sil­lä ta­voin kuin vam­mais­pal­ve­lut ja tä­tä ai­kai­sem­min E­te­lä-Suo­men a­lu­e­hal­lin­to­vi­ras­to o­li e­sit­tä­nyt. Mai­ni­tus­sa rat­kai­sus­sa to­det­tiin vie­lä, et­tä Van­taan kau­pun­ki o­li syk­syl­lä 2013 pyr­ki­nyt jär­jes­tä­mää­n OJn ja kan­te­li­jan ta­paa­mis­ta si­ten, et­tä a­si­as­sa o­li ol­tu yh­tey­des­sä OJn a­sui­nyk­si­kön toi­min­nan­joh­ta­jaan. Toi­min­nan­joh­ta­jal­le o­li e­si­tet­ty ta­paa­mi­sa­jan­koh­ti­a, joi­ta hän ei ol­lut kui­ten­kaan hy­väk­sy­nyt. Se­kä toi­min­nan­joh­ta­ja, et­tä OJn e­dun­val­vo­ja o­li­vat täl­löin ol­leet si­tä miel­tä, et­tei­vät he tu­le kan­te­li­jan ja OJn ta­paa­mis­ta e­dis­tä­mään ve­to­a­mal­la a­si­ak­kaan ai­kui­suu­teen ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen. A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies ko­ros­ti, et­tä vam­mai­sen hen­ki­lön, jo­ka ky­ke­nee­ ym­mär­tä­mään ky­sees­sä o­le­van a­si­an mer­ki­tyk­sen, tah­to­a tu­lee­ ai­na läh­tö­koh­tai­ses­ti kun­ni­oit­taa. A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies to­te­si rat­kai­sus­saa­n, et­tä "Mi­kä­li OJn ja kan­te­li­jan vä­lis­tä ta­paa­mis­ta ei jär­jes­te­tä, tu­lee vii­me kä­des­sä Van­taan kau­pun­gin teh­dä a­si­as­sa kan­te­li­jal­le va­li­tus­kel­poi­nen pää­tös, jos­ta il­me­nee ne pe­rus­teet, joi­den joh­dos­ta ta­paa­mis­ta ei ol­lut jär­jes­tet­ty. Ta­paa­mi­sen es­ty­mi­sen syy­nä voi ol­la OJn il­mai­se­ma mie­li­pi­de."

3.2 Sään­nök­set

Pe­rus­tus­lain 21 §:n 1 mo­men­tin sään­nök­sen mu­kaan jo­kai­sel­la on oi­keus saa­da a­si­an­sa kä­si­tel­lyk­si a­si­an­mu­kai­ses­ti ja il­man ai­hee­ton­ta vii­vy­tys­tä lain mu­kaan toi­mi­val­tai­ses­sa tuo­mi­ois­tui­mes­sa tai muus­sa vi­ra­no­mai­ses­sa se­kä oi­keus saa­da oi­keuk­si­aan ja vel­vol­li­suuk­si­aan kos­ke­va pää­tös tuo­mi­ois­tui­men tai muun riip­pu­mat­to­man lain­käyt­tö­e­li­men kä­si­tel­tä­väk­si. Py­kä­län 2 mo­men­tin mu­kaan kä­sit­te­lyn jul­ki­suus se­kä oi­keus tul­la kuul­luk­si, saa­da pe­rus­tel­tu pää­tös ja ha­ke­a muu­tos­ta sa­moin kuin muu­t oi­keu­den­mu­kai­sen oi­keu­den­käyn­nin ja hy­vän hal­lin­non ta­keet tur­va­taan lail­la.

Eu­roo­pan neu­vos­ton ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen 8 ar­tik­lan per­he-e­lä­män suo­jaa kos­ke­van ar­tik­lan mu­kaan jo­kai­sel­la on oi­keus naut­ti­a yk­si­tyis- ja per­he-e­lä­mään­sä, ko­tiin­sa ja kir­jeen­vaih­toon­sa koh­dis­tu­vaa kun­ni­oi­tus­ta. Vi­ra­no­mai­set ei­vät saa puut­tu­a tä­män oi­keu­den käyt­tä­mi­seen, pait­si sil­loin kun la­ki sen sal­lii ja se on de­mok­raat­ti­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa vält­tä­mä­tön­tä kan­sal­li­sen ja y­lei­sen tur­val­li­suu­den tai maan ta­lou­del­li­sen hy­vin­voin­nin vuok­si, tai e­pä­jär­jes­tyk­sen tai ri­kol­li­suu­den es­tä­mi­sek­si, ter­vey­den tai mo­raa­lin suo­jaa­mi­sek­si, tai mui­den hen­ki­löi­den oi­keuk­sien ja va­pauk­sien tur­vaa­mi­sek­si.

Ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen 13 ar­tik­lan mu­kaan jo­kai­sel­la, jon­ka täs­sä y­leis­so­pi­muk­ses­sa tun­nus­tet­tu­ja oi­keuk­si­a ja va­pauk­si­a on lou­kat­tu, on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sään te­ho­kas oi­keus­suo­ja­kei­no kan­sal­li­sen vi­ra­no­mai­sen e­des­sä sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, et­tä oi­keuk­sien ja va­pauk­sien louk­kauk­sen o­vat teh­neet vi­ran­toi­mi­tuk­ses­sa o­le­va hen­ki­lö.

Suo­mi on al­le­kir­joit­ta­nut YK:n vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­si­a kos­ke­van y­leis­so­pi­muk­sen (30.3.2007) ja on sii­nä myös Eu­roo­pan U­ni­o­nin kaut­ta o­sal­li­se­na. So­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti on vi­reil­lä. Se kui­ten­kin il­mai­see kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den vam­mai­sil­le tur­vaa­mi­a oi­keuk­si­a. Y­leis­so­pi­muk­sen 23 ar­tik­las­sa tur­va­taan vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keus per­he-e­lä­män suo­jaan.

Pe­rus­tus­lain 22 §:n mu­kaan jul­ki­sen val­lan on tur­vat­ta­va pe­ru­soi­keuk­sien ja ih­mi­soi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen.

A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mies viit­ta­si e­del­lä sa­no­tus­sa pää­tök­ses­sään myös kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den 2013 an­ta­maan rat­kai­suun (KHO 9.9.2013 T 2761). Rat­kai­sus­saan kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­ne­tun lain sään­nök­set yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mi­ses­ta o­vat puut­teel­li­set.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä kun ke­hi­tys­vam­mai­sen ja hä­nen o­mai­sen­sa vä­lis­tä yh­tey­den­pi­to­a ra­joi­te­taan, ky­sy­mys on ra­joi­tuk­sen koh­tee­na o­le­vien hen­ki­löi­den pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sien ra­joit­ta­mi­ses­ta. A­su­mi­nen so­si­aa­li­huol­lon a­su­mis­pal­ve­luyk­si­kös­sä ei o­le pe­rus­te ra­joit­taa so­si­aa­li­huol­lon a­si­ak­kaan tai hä­nen o­mai­sen­sa pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­si­a. Ke­hi­tys­vam­ma­lain 42 §:s­tä käy il­mi, et­tä ra­joit­ta­vat toi­men­pi­teet saat­ta­vat si­nän­sä ol­la vält­tä­mät­tö­mi­ä ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­sa. Mai­ni­tus­ta sään­nök­ses­tä il­me­nee­, et­tä ra­joit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin voi­daan ryh­ty­ä vain sii­nä laa­juu­des­sa kuin se on e­ri­tyis­huol­lon jär­jes­tä­mi­sen tai toi­sen hen­ki­lön tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si vält­tä­mä­tön­tä. Tä­tä tark­ka­ra­jai­sem­min ja täs­mäl­li­sem­min ke­hi­tys­vam­ma­lais­ta ei il­me­ne, mil­lä pe­rus­teel­la ra­joit­ta­vat toi­men­pi­teet o­vat mah­dol­li­si­a. Ke­hi­tys­vam­ma­lain sään­nök­sis­tä ei il­me­ne myös­kään se y­lei­nen läh­tö­koh­ta, et­tä e­sil­lä o­le­van kal­tais­ten ra­joit­ta­vien toi­men­pi­tei­den tu­lee pe­rus­tu­a hal­lin­to­pää­tök­seen, jo­hon tu­lee voi­da ha­ke­a muu­tos­ta vii­me kä­des­sä tuo­mi­ois­tui­mel­ta. Kor­kein hal­lin­to-oi­keus to­te­si, et­tä lain­sää­dän­nön ku­vat­tu puut­teel­li­suu­s ei voi joh­taa sii­hen, et­tei yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mi­nen o­li­si lain­kaan mah­dol­lis­ta. Ra­joi­tuk­set saat­ta­vat ol­la vält­tä­mät­tö­mi­ä e­si­mer­kik­si ke­hi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön o­man, hä­nen o­mai­sen­sa tai a­su­mis­pal­ve­luyk­si­kön hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si. Ne saat­ta­vat ol­la vält­tä­mät­tö­mi­ä myös ke­hi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den suo­ja­na. Ti­lan­tees­sa, jos­sa lais­sa ei o­le tar­kem­pi­a sään­nök­si­ä ra­joi­tus­ten e­del­ly­tyk­sis­tä, ra­joi­tuk­si­a a­se­tet­ta­es­sa jou­du­taa­n ar­vi­oi­maan ra­joi­tus­ten vält­tä­mät­tö­myyt­tä ja pun­nit­se­maan kes­ke­nää­n a­si­aan vai­kut­ta­vi­a e­ri hen­ki­löi­den pe­ru­soi­keuk­si­a.

3.3 Saa­tu sel­vi­tys ja ar­vi­oin­ti

Kum­pu­vuo­ren kan­te­lu­kir­joi­tuk­ses­sa on ku­vat­tu, mil­lä ta­voin kan­te­li­ja o­li pyr­ki­nyt so­pi­maan ja to­teut­ta­maan hä­nen ja OJn vä­li­si­ä ta­paa­mi­si­a. Kan­te­lu­kir­joi­tuk­ses­ta il­me­nee myös kan­te­li­jan yh­tey­de­no­tot Van­taan so­si­aa­li­toi­meen ta­paa­mis­ten jär­jes­tä­mi­sek­si tai pää­tök­sen te­ke­mi­sek­si a­si­as­sa. Van­taan so­si­aa­li­toi­men van­hus- ja vam­mais­pal­ve­lu­jen sel­vi­tyk­ses­tä il­me­nee, mi­ten ta­paa­mi­si­a py­rit­tiin jär­jes­tä­mään ja mis­tä syys­tä ai­na­kin o­sa ta­paa­mi­sis­ta pe­ruun­tui. Lau­sun­nos­sa ja sel­vi­tyk­ses­sä to­de­taa­n, et­tä "Van­taan kau­pun­gin kan­nal­ta ta­paa­mis­ten to­teu­tu­mi­nen ja jär­jes­tä­mi­nen hoi­tui­si par­hai­ten, jos pal­ve­lun tuot­ta­ja jär­jes­täi­si ja val­mis­te­li­si ta­paa­mi­set a­si­ak­kaan ja hä­nen o­mai­sen­sa kans­sa. Van­taan kau­pun­gin e­dus­ta­jan käy­mi­nen sään­nöl­li­ses­ti I­mat­ral­la a­si­an tii­moil­ta on ol­lut a­joit­tain han­ka­la jär­jes­tää­ ei­kä Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa käy­nyt Van­taan kau­pun­gin e­dus­ta­ja var­si­nai­ses­ti tun­ne a­si­a­kas­ta." E­del­leen lau­sun­non ja sel­vi­tyk­sen mu­kaan ta­paa­mi­sen ra­joit­ta­mi­sel­le ei Van­taan kau­pun­gin nä­ke­myk­sen pe­rus­teel­la o­le pe­rus­tei­ta. Ta­paa­mis­ten tu­ke­mi­ses­ta on teh­ty vi­ran­hal­ti­jan pää­tök­se­nä jat­ko­pää­tös Van­taan vam­mais­pal­ve­luis­ta. Pää­tök­ses­sä e­dus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mie­hen kan­na­no­ton pe­rus­teel­la pal­ve­lun tuot­ta­ja vel­voi­te­taan tu­ke­maa­n o­mal­ta o­sal­taa­n a­si­ak­kaan ja hä­nen o­mai­sen­sa ta­paa­mis­ta."

E­del­leen lau­sun­non ja sel­vi­tyk­sen mu­kaan pal­ve­lun tuot­ta­ja val­mis­te­lee a­si­ak­kaan ta­paa­mi­siin ja mah­dol­lis­taa­ a­si­ak­kaan ja o­mai­sen ta­paa­mi­set. Ta­paa­mi­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä so­vi­taan sel­vi­tyk­sen ja lau­sun­non mu­kaan tar­kem­min a­si­ak­kaan (OJn) pal­ve­lu­suun­ni­tel­man päi­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä.

Van­taan so­si­aa­li­toi­men lau­sun­nos­sa ja sel­vi­tyk­ses­sä to­de­taan vie­lä, et­tä "Kes­kus­te­lu­ja pal­ve­lun­tuot­ta­jan kans­sa ta­paa­mi­sa­si­as­sa on käy­ty sään­nöl­li­ses­ti ja teh­dyil­lä pää­tök­sil­lä ha­lu­taa­n e­de­saut­taa ta­paa­mis­ten to­teu­tu­mis­ta ja käy­tän­nön muut­tu­mis­ta sään­nöl­li­sek­si. Pal­ve­lun­tuot­ta­jan pe­rus­te on ol­lut a­si­ak­kaan mie­li­pi­de ha­lus­ta ta­va­ta o­mais­taan."

Ar­vi­oin a­si­aa seu­raa­vas­ti.

Saa­mas­ta­ni sel­vi­tyk­ses­tä il­me­nee­, et­tä Van­taan so­si­aa­li­toi­mi on teh­nyt pää­tök­sen "Vam­mais­pal­ve­lun a­si­ak­kaan ja hä­nen o­mai­sen­sa ta­paa­mi­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä" 28.1.2014. Sel­vi­tyk­sen mu­kaan tä­tä pää­tös­tä on myö­hem­min jat­ket­tu uu­del­la vi­ran­hal­ti­jan pää­tök­sel­lä. Kan­te­lu­kir­joi­tuk­sen liit­tee­nä o­le­va vi­ran­hal­ti­jan a­si­aa kos­ke­va pää­tös on luon­teel­taan to­te­a­va. jos­sa "Pal­ve­lun tuot­ta­ja vel­voi­te­taan tu­ke­maan Van­taan kau­pun­ki­a a­si­ak­kaan OJ ja hä­nen o­mai­sen­sa ta­paa­mi­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä." Ky­sees­sä o­le­vas­sa pää­tök­ses­sä ei o­le tark­kaan mää­ri­tel­ty si­tä, mil­lä ta­voin, mil­loin ja mis­sä ta­paa­mi­set tu­lee jär­jes­tää. Pää­tös on luon­teel­taa­n e­nem­män val­mis­te­lu­a, jol­la to­si­a­si­as­sa ei o­le puu­tut­tu a­si­ak­kaa­n oi­keuk­siin nii­tä e­dis­tä­väl­lä tai ka­ven­ta­val­la ta­val­la.

Mai­ni­tus­ta pää­tök­ses­tä Van­taan so­si­aa­li­toi­men vam­mais­pal­ve­lu­jen mi­nul­le an­ta­mas­ta sel­vi­tyk­ses­tä il­me­nee. et­tä Van­taan so­si­aa­li­toi­mi on to­si­a­si­as­sa siir­tä­nyt ta­paa­mis­ten jär­jes­tä­mis- ja to­teut­ta­mis­vas­tuun yk­si­tyi­sel­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le, jon­ka kans­sa Van­taan so­si­aa­li­toi­mi on siis teh­nyt pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­van so­pi­muk­sen. Pal­ve­lun tuot­ta­ja toi­mii­ e­del­lä sa­no­tun mu­kai­ses­ti Van­taan so­si­aa­li­toi­men vam­mais­pal­ve­lu­jen toi­mek­si­an­nos­ta jär­jes­tä­mäl­lä OJlle hä­nen tar­vit­se­mi­aan pal­ve­lu­ja sii­nä laa­juu­des­sa ja si­ten kuin niis­tä on e­rik­seen pää­tet­ty.

Kan­te­lu­kir­joi­tuk­ses­ta ja saa­mas­ta­ni sel­vi­tyk­ses­tä il­me­nee­, et­tä OJn ja kan­te­li­jan ta­paa­mi­si­a on py­rit­ty e­ri ta­voin jär­jes­tä­mään ja et­tä ta­paa­mi­set ei­vät kai­kil­ta o­sin o­le to­teu­tu­neet tai ne o­vat pe­ruun­tu­neet. Ta­paa­mi­si­a ei kan­te­lu­kir­joi­tuk­ses­ta ja saa­dus­ta sel­vi­tyk­ses­tä il­me­ne­väl­lä ta­val­la voi­tu jär­jes­tää sii­nä laa­juu­des­sa kuin kan­te­li­ja on nii­tä pyy­tä­nyt. Kan­te­li­ja on myös tois­tu­vas­ti pyy­tä­nyt a­si­as­sa yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mis­ta kos­ke­vaa pää­tös­tä saa­dak­see­n a­si­an tuo­mi­ois­tui­men tut­kit­ta­vak­si. Pää­tös­tä ei o­le teh­ty sen joh­dos­ta, et­tä Van­taan so­si­aa­li­toi­mi on kat­so­nut, et­tä yk­si­tyi­sel­lä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on vas­tuu myös yh­tey­den­pi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä ja sen to­si­a­si­al­li­ses­ta to­teut­ta­mi­ses­ta. Van­taan so­si­aa­li­toi­mi on vii­tan­nut täl­tä o­sin te­ke­mään­sä vi­ran­hal­ti­jan pää­tök­seen. Pää­tök­sel­lä, ku­ten e­del­lä o­len to­den­nut, on ai­no­as­taan vah­vis­tet­tu OJn oi­keus yh­tey­den­pi­toon ja ta­paa­mi­seen se­kä to­det­tu tä­män oi­keu­den to­teu­tu­mi­sen e­dis­tä­mis­ta­voit­teet.

Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­mel­la on ko­ko­nais­vas­tuu­ OJn hoi­don ja huo­len­pi­don jär­jes­tä­mi­ses­sä. Tä­hän liit­tyy myös vel­vol­li­suus huo­leh­ti­a sii­tä, et­tä OJn ja hä­nen lä­heis­ten­sä oi­keu­det tu­le­vat tur­vat­tu­a ja ne voi­daan to­teut­taa. Van­taan so­si­aa­li­toi­mi ei o­le voi­nut siir­tää­ o­maa sil­le kuu­lu­vaa pää­tök­sen­te­ko­vel­vol­li­suut­taa­n yk­si­tyi­sel­le pal­ve­lun tuot­ta­jal­le. Van­taan so­si­aa­li­toi­men o­li­si tul­lut val­vo­a ja vii­me­kä­des­sä it­se huo­leh­ti­a sii­tä, et­tä ta­paa­mi­set voi­daan to­teut­taa ja täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa huo­leh­ti­a myös sii­tä, et­tä OJn mie­li­pi­de tu­lee­ a­si­an­mu­kai­ses­ti sel­vi­tet­ty­ä. Ko­ros­tan, et­tä mi­kä­li ta­paa­mi­si­a tai yh­tey­den­pi­to­a ei voi­da to­teut­taa­ e­si­mer­kik­si sen joh­dos­ta, et­tä OJ nii­tä vas­tus­taa tai et­tä ta­paa­mi­set tai muu­ yh­tey­den­pi­to on OJn e­dun vas­tais­ta, tu­lee­ a­si­as­sa vii­me­kä­des­sä teh­dä yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mis­pää­tös ai­na­kin sil­loin, jos yh­tey­den­pi­toon oi­keu­tet­tu hen­ki­lön lä­hi­o­mai­nen si­tä vaa­tii. Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­mi on toi­mi­nut a­si­as­sa vir­heel­li­ses­ti siir­tä­es­sään to­si­a­si­as­sa yh­tey­den­pi­to­a kos­ke­van jär­jes­tä­mis- ja to­teut­ta­mis­vas­tuun ko­ko­nai­suu­des­saan OJn hoi­to­a jär­jes­tä­väl­le yk­si­tyi­sel­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le.

Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men me­net­te­lyn joh­dos­ta kan­te­li­ja ei o­le saa­nut ta­va­ta OJta ei­kä hä­nel­lä o­le ol­lut mah­dol­li­suut­ta saat­taa­ a­si­aa pe­rus­tus­lain 21 §:n mu­kai­ses­ti tuo­mi­ois­tui­men tut­kit­ta­vak­si. Tä­män me­net­te­lyn joh­dos­ta OJn to­si­a­si­al­li­nen mah­dol­li­suus ja oi­keus niin ha­lu­tes­saan ta­va­ta ja pi­tää­ yh­teyt­tä kan­te­li­jaan on myös saat­ta­nut es­ty­ä. Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men me­net­te­lyl­lä on saa­tet­tu si­ten lou­ka­ta OJlle kuu­lu­vaa­ ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen 8 ar­tik­lan mu­kais­ta per­he-e­lä­män ja yk­si­tyi­se­lä­män suo­jaa. To­te­an vie­lä täs­sä yh­tey­des­sä, et­tä YK:n vam­mais­so­pi­mus tur­vaa vam­mai­sel­le hen­ki­löl­le per­he-e­lä­män suo­jan ja sii­hen kuu­lu­van yh­tey­den­pi­to-oi­keu­den to­teu­tu­mi­sen.

­TOI­MEN­PI­TEET

Kiin­ni­tän Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men van­hus- ja vam­mais­pal­ve­lun huo­mi­o­ta e­del­lä sa­not­tuun. Täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa lä­he­tän täs­tä pää­tök­ses­tä­ni jäl­jen­nök­sen Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­mel­le. Pyy­dän, et­tä Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­mi il­moit­taa mi­nul­le 18.6.2015 men­nes­sä mi­hin toi­men­pi­tei­siin se tu­lee ryh­ty­mään tä­män pää­tök­sen joh­dos­ta.

Oi­keu­sa­si­a­mies
Pet­ri Jääs­ke­läi­nen

E­sit­te­li­jä­neu­vos
Ta­pi­o Rä­ty

Оглавление

 1. 1 ­PÄÄ­TÖS KAN­TE­LUUN
  1. 1.1 1. KAN­TE­LU
  2. 1.2 2 SEL­VI­TYS
  3. 1.3 3 RAT­KAI­SU
   1. 1.3.1 3.1 A­pu­lai­soi­keu­sa­si­a­mie­hen ai­kai­sem­mat rat­kai­sut
   2. 1.3.2 3.2 Sään­nök­set
   3. 1.3.3 3.3 Saa­tu sel­vi­tys ja ar­vi­oin­ti
  4. 1.4 ­TOI­MEN­PI­TEET
 2. 2 Skan­nan­nat­tu pää­tös pdf -tie­dos­to­na (683 kb)
 3. 3 OMAT KOMMENTIT
  1. 3.1 Se­­kä toi­­min­­nan­­joh­­ta­­ja,et­­tä e­­dun­­val­­vo­­ja o­vat si­­tä miel­­tä, et­­tei­­vät he tu­­le ta­­paa­­mis­­ta e­­dis­­tä­­mään
  2. 3.2 lain­sää­dän­nön puut­teet ke­hi­tys­vam­ma­huol­los­sa
  3. 3.3 tah­do­nil­mai­sun luo­tet­ta­vuus
  4. 3.4 OJn tah­don­muo­dos­tus voi ol­la vai­kut­teil­le al­tis
  5. 3.5 Toi­min­nan­joh­ta­jal­le o­li e­si­tet­ty ta­paa­mi­sa­jan­koh­ti­a, joi­ta hän ei ol­lut kui­ten­kaan hy­väk­sy­nyt
  6. 3.6 va­li­tus­kel­poi­nen pää­tös
  7. 3.7 oi­keus tul­la kuul­luk­si, saa­da pe­rus­tel­tu pää­tös
  8. 3.8 ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen mu­kaan jo­kai­sel­la on oi­keus naut­ti­a yk­si­tyis- ja per­he-e­lä­mään­sä, ko­tiin­sa ja kir­jeen­vaih­toon­sa koh­dis­tu­vaa kun­ni­oi­tus­ta
  9. 3.9 KHO 9.9.2013 T 2761 Rat­kai­sus­saan kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi ... lain sään­nök­set yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mi­ses­ta o­vat puut­teel­li­set
  10. 3.10 Van­taan kau­pun­gin kan­nal­ta ta­paa­mis­ten to­teu­tu­mi­nen ja jär­jes­tä­mi­nen hoi­tui­si par­hai­ten, jos pal­ve­lun tuot­ta­ja jär­jes­täi­si ja val­mis­te­li­si ta­paa­mi­set a­si­ak­kaan ja hä­nen o­mai­sen­sa kans­sa.
  11. 3.11 ta­paa­mis­ten tu­ke­mi­ses­ta on teh­ty vi­ran­hal­ti­jan pää­tök­se­nä jat­ko­pää­tös
  12. 3.12 Ta­paa­mi­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä so­vi­taan pal­ve­lu­suun­ni­tel­man päi­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä
  13. 3.13 teh­dyil­lä pää­tök­sil­lä ha­lu­taa­n e­de­saut­taa
  14. 3.14 ta­paa­mi­si­a on py­rit­ty e­ri ta­voin jär­jes­tä­mään ja et­tä ta­paa­mi­set ei­vät kai­kil­ta o­sin o­le to­teu­tu­neet
  15. 3.15 so­si­aa­li­toi­mi on kat­so­nut, et­tä yk­si­tyi­sel­lä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on vas­tuu
  16. 3.16 tu­lee­ a­si­as­sa vii­me­kä­des­sä teh­dä yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mis­pää­tös
  17. 3.17 Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men me­net­te­lyl­lä on saa­tet­tu si­ten lou­ka­ta OJlle kuu­lu­vaa­ ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen 8 ar­tik­lan mu­kais­ta per­he-e­lä­män ja yk­si­tyi­se­lä­män suo­jaa.
  18. 3.18 18.6.2015 men­nes­sä

Skan­nan­nat­tu pää­tös pdf -tie­dos­to­na (683 kb)

OMAT KOMMENTIT

Se­­kä toi­­min­­nan­­joh­­ta­­ja,et­­tä e­­dun­­val­­vo­­ja o­vat si­­tä miel­­tä, et­­tei­­vät he tu­­le ta­­paa­­mis­­ta e­­dis­­tä­­mään

 • Ta­paa­mi­nen on ih­mis­ten vä­li­sen vuo­ro­vai­kut­ta­mi­sen luon­nol­li­sin muo­to.
 • Käy­tän­nön ta­sol­la tä­mä tar­koit­taa­, et­tä he tu­le­vat käy­tet­tä­vis­sä o­le­vaa val­taa käyt­tä­en es­tä­mään ta­paa­mi­set.
 • E­dun­val­vo­jan o­sal­ta ky­se lie­nee vain sii­tä, et­tä ta­paa­mi­sen vas­tus­ta­mi­ses­ta mak­se­taan pa­rem­min kuin e­dis­tä­mi­ses­tä.
 • Pal­ve­lun­tar­jo­a­jan o­sal­ta ky­se on lai­tok­sen si­säi­ses­tä val­ta­tais­te­lus­ta joh­ta­jan ja hen­ki­lö­kun­nan se­kä joh­ta­jan ja lai­tok­sen o­mis­ta­jan vä­lil­lä. I­kä­vää­, et­tä tä­tä val­ta­tais­te­lus­sa käy­te­tään Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­sen a­suk­kai­ta hy­väk­si.

lain­sää­dän­nön puut­teet ke­hi­tys­vam­ma­huol­los­sa

 • ...

tah­do­nil­mai­sun luo­tet­ta­vuus

 • Konk­reet­ti­nen e­si­merk­ki:
  Van­taa­n e­dus­ta­ja, jo­ka "­Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa käy­nyt Van­taan kau­pun­gin e­dus­ta­ja [ei] var­si­nai­ses­ti tun­ne a­si­a­kas­ta", len­näh­ti vir­ka­kyy­dil­lä OJn e­teen ja ky­syi täl­tä: Ha­lu­at­ko ta­va­ta Vi­o­la Heis­to­sen? An­na mää­rä­muo­toi­nen vas­taus! Peu­ka­lo y­lös tai peu­ka­lo a­las.

OJn tah­don­muo­dos­tus voi ol­la vai­kut­teil­le al­tis

 • Lää­kä­rin to­dis­tuk­sen mu­kaan se on vai­kut­teil­le al­tis si­ten, et­tä hän pyr­kii löy­tä­mään ky­sy­jän ha­lu­a­man vas­tauk­sen ja vas­taa­maan sen mu­kai­ses­ti.
 • Ai­em­min o­vat Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kus ja e­dun­val­vo­ja tuo­nee­t OJn tah­don (­huol­ta­juu­s)oi­keu­den­käyn­nin pöy­tä­kir­jaan. Täs­sä OJn kuu­lus­te­lus­sa o­li­vat läs­nä vain e­dun­saa­jat, Toi­min­ta­kes­kus ja vir­ka­hol­hoo­ja. Kuu­lus­te­lus­ta laa­di­tun, ja OJn al­le­kir­joit­ta­man!, pöy­tä­kir­jan oi­keus hy­väk­syi to­dis­tee­na OJn va­paas­ta tah­don­muo­dos­tuk­ses­ta.
 • o­tet­tu e­dun­val­von­nan oi­keu­den­käyn­nin pöy­tä­kir­jaa­n
 • OJn tah­to il­me­nee­ e­lä­män ta­pah­tu­mis­sa, konk­reet­ti­sis­sa ta­paa­mi­sis­sa. Ei "­mää­rä­muo­toi­sis­sa vas­tauk­sis­sa" tai vir­ka­pää­tök­sis­sä saa­tik­ka sit­ten oi­keu­den pöy­tä­kir­jois­sa.

Toi­min­nan­joh­ta­jal­le o­li e­si­tet­ty ta­paa­mi­sa­jan­koh­ti­a, joi­ta hän ei ol­lut kui­ten­kaan hy­väk­sy­nyt

 • Mer­kil­le pan­ta­vaa­ on, et­tä täs­sä ha­e­taan vas­taus­ta sii­hen, mi­kä mil­loin­kin on toi­min­nan­joh­ta­jan, vir­ka­hol­hoo­jan tai Van­taan kau­pun­gin tah­to ta­paa­mi­sa­si­aan. Ku­kin ta­ho o­mal­la ta­val­laan käyt­tää­ OJta vä­li­nee­nä to­dis­taak­see­n o­man tah­ton­sa lail­li­sen oi­keu­tuk­sen. Ih­mi­soi­keu­det kui­ten­kin o­vat po­liit­ti­ses­ta tah­dos­ta riip­pu­mat­to­mi­a ei­kä nii­tä voi­da oi­keu­den pää­tök­sel­lä sen pa­rem­min pe­rus­taa kuin ot­taa pois.

va­li­tus­kel­poi­nen pää­tös

 • Vir­ka­mies voi ai­na ot­taa lo­maa tai "­pi­tää käyt­tä­mät­tö­mät va­paan­sa", kun la­ki­a pi­täi­si nou­dat­taa jär­jes­tel­män il­mai­se­man tah­don si­jas­ta. – OJ ei kui­ten­kaan voi ot­taa va­paa­ta o­mas­ta e­lä­mäs­tään.
 • "oi­keus­suo­ja­kei­no kan­sal­li­sen vi­ra­no­mai­sen e­des­sä sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, et­tä oi­keuk­sien ja va­pauk­sien louk­kauk­sen o­vat teh­neet vi­ran­toi­mi­tuk­ses­sa o­le­va hen­ki­lö"

oi­keus tul­la kuul­luk­si, saa­da pe­rus­tel­tu pää­tös

 • La­ki luon­nol­li­ses­ti jää si­vu­roo­liin, kun e­ri o­sa­puo­let kil­pai­le­vat sii­tä, ke­nen tah­to voit­taa täs­sä in­hi­mil­li­ses­sä val­ta­tais­te­lus­sa. Mut­ta ih­mis­luon­to­a ei voi muut­taa.
 • Lain muut­ta­mi­nen tai uu­sien la­kien sää­tä­mi­nen ei sil­loin au­ta, kun ky­se on sii­tä, et­tä ­la­ki­a ei nou­da­te­ta.
 • O­sa­puo­let pyr­ki­vät lain­sää­dän­töä, vir­ka­pää­tök­si­ä ja hoi­to­suun­ni­tel­mi­a hy­väk­si käyt­tä­en to­dis­ta­maan toi­nen toi­sil­lee­n o­man tah­ton­sa oi­keu­tuk­sen. Ku­ka on ke­nen­kin ka­ve­ri on rat­kai­se­vaa pää­tös­ten si­säl­löl­le. – Täl­lä ei o­le mi­tään te­ke­mis­tä OJn tah­don kans­sa.

ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen mu­kaan jo­kai­sel­la on oi­keus naut­ti­a yk­si­tyis- ja per­he-e­lä­mään­sä, ko­tiin­sa ja kir­jeen­vaih­toon­sa koh­dis­tu­vaa kun­ni­oi­tus­ta

 • On ai­van il­meis­tä, et­tä OJlle lä­he­tet­ty pos­ti pää­tyy pe­ril­le vain, jos sen si­säl­tö miel­lyt­tää Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­sen joh­to­a.

KHO 9.9.2013 T 2761 Rat­kai­sus­saan kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi ... lain sään­nök­set yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mi­ses­ta o­vat puut­teel­li­set

 • ...

Van­taan kau­pun­gin kan­nal­ta ta­paa­mis­ten to­teu­tu­mi­nen ja jär­jes­tä­mi­nen hoi­tui­si par­hai­ten, jos pal­ve­lun tuot­ta­ja jär­jes­täi­si ja val­mis­te­li­si ta­paa­mi­set a­si­ak­kaan ja hä­nen o­mai­sen­sa kans­sa.

 • Se on sa­no­mat­ta­kin sel­vää.
 • Ai­em­min teh­ty­ä huo­no­a pää­tös­tä ei se­lit­tä­mäl­lä hy­väk­si saa­da. Suo­jel­laan­ko täs­sä vir­ka­vel­je­ä? Jo­ta­kin "­pöy­tä­kir­jan ul­ko­puo­lel­la" ta­pah­tu­nut­ta täs­sä pei­tel­lään. Ei voi muu­hun tu­lok­seen tul­la.
 • On täy­sin var­maa­, et­tä Suo­mes­ta löy­tyy lu­kui­sa jouk­ko pal­ve­lun tuot­ta­ji­a, jot­ka pys­ty­vät jär­jes­tä­mään täl­lai­si­a ta­paa­mi­si­a. Ja ai­van nor­maa­li­käy­tän­tö­nä.
 • Mi­kä on Rau­ti­on pal­ve­lu­kes­kuk­sen ta­paa­mis­ti­heys ver­rat­tu­na vas­taa­viin mui­hin lai­tok­siin?

  ta­paa­mis­ten tu­ke­mi­ses­ta on teh­ty vi­ran­hal­ti­jan pää­tök­se­nä jat­ko­pää­tös

 • Pää­tök­sen toi­meen­pa­ne­mi­nen tie­ten­kin vaa­ti li­sä­ra­hoi­tus­ta. Ja mi­hin­käs se ra­ha sit­ten me­ni­kään? – Fol­low t­he mo­ney. – Kas: "­pal­ve­lun tuot­ta­ja vel­voi­te­taan ... "

  Ta­paa­mi­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä so­vi­taan pal­ve­lu­suun­ni­tel­man päi­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä

 • Nyt jo kir­jal­li­ses­ti il­moi­te­taa­n, et­tä OJn tah­to on vain kir­jai­mi­a pa­pe­ril­la.

  teh­dyil­lä pää­tök­sil­lä ha­lu­taa­n e­de­saut­taa

 • E­des aut­ta­mi­nen on vain sa­man a­si­an vat­vo­mis­ta Van­taan ja pal­ve­lun tuot­ta­jan kes­ken.
 • Van­taan kau­pun­gil­la on mah­dol­li­suus ja lail­li­nen oi­keus teh­dä sel­lai­si­a­kin pää­tök­si­ä, et­tä ti­lan­tee­seen tu­lee muu­tos. Tah­to­jen tais­te­lu kui­ten­kin es­tää sen. Se, jo­ka "o­mis­taa­" OJn tah­don on ai­na vah­voil­la.
 • "Päätös on luonteeltaan enemmän valmistelua, jolla tosiasiassa ei ole puututtu asiakkaan oikeuksiin niitä edistävällä tai kaventavalla tavalla."
 • "Vantaan sosiaalitoimi on tosiasiassa siirtänyt tapaamisten järjestämis- ja toteuttamisvastuun yksityiselle palveluntuottajalle."

  ta­paa­mi­si­a on py­rit­ty e­ri ta­voin jär­jes­tä­mään ja et­tä ta­paa­mi­set ei­vät kai­kil­ta o­sin o­le to­teu­tu­neet

 • Oi­ke­a il­maus o­li­si: Ta­paa­mi­set ei­vät mil­tää­n o­sin o­le jär­jes­ty­neet.
 • "Ta­paa­mi­si­a ei ... voi­tu jär­jes­tää sii­nä laa­juu­des­sa kuin"
 • On nau­ret­ta­vaa pu­hu­a ta­paa­mis­ten laa­juu­des­ta, kun to­si­a­si­a on, et­tä ­ta­paa­mi­si­a ei o­le ol­lut ol­len­kaan.

  so­si­aa­li­toi­mi on kat­so­nut, et­tä yk­si­tyi­sel­lä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on vas­tuu

 • "so­si­aa­li­toi­mi on vii­tan­nut täl­tä o­sin te­ke­mään­sä vi­ran­hal­ti­jan pää­tök­seen"
 • Ei var­maan­kaa­n ai­no­a ker­ta, kun vi­ran­hal­ti­jan on ot­ta­nut lain o­miin kä­siin­sä.
 • "so­si­aa­li­toi­mi ei o­le voi­nut siir­tää­ o­maa sil­le kuu­lu­vaa pää­tök­sen­te­ko­vel­vol­li­suut­taa­n yk­si­tyi­sel­le pal­ve­lun tuot­ta­jal­le"

  tu­lee­ a­si­as­sa vii­me­kä­des­sä teh­dä yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mis­pää­tös

 • Eh­kä tuo mai­nit­tu "­vii­me­kä­si" ei o­le vie­lä koit­ta­nut.

  Van­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men me­net­te­lyl­lä on saa­tet­tu si­ten lou­ka­ta OJlle kuu­lu­vaa­ ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen 8 ar­tik­lan mu­kais­ta per­he-e­lä­män ja yk­si­tyi­se­lä­män suo­jaa.

 • ...

  18.6.2015 men­nes­sä

 • ...
Comments